PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 

 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną organizuje się dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym  i obowiązkiem nauki. Otoczenie dziecka opieką profilaktyczną następuje więc wraz z rozpoczęciem przez nie realizacji obowiązku szkolnego i uzyskaniem statusu ucznia.

 

 Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem sprawują: 

* lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,      

*lekarz dentysta,

      * pielęgniarka.


Opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza obejmuje:

1)  prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców;

2)  wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia);

3)  formułowanie zaleceń dla pielęgniarki;

4)  czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców.

 Lekarz współpracuje w szczególności z: 

1)  lekarzem dentystą;

2)  pielęgniarką;

3)  rodzicami dziecka;

4)  dyrektorem szkoły;

5)  organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Opieka zdrowotna sprawowana przez dentystę obejmuje:

1)  prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej;

2)   profilaktyczne badania stomatologiczne;

3)   profilaktykę próchnicy zębów;

4)   kwalifikowanie do szczególnej opieki stomatologicznej.

 Lekarz dentysta współpracuje w szczególności z: 

1)   lekarzem podstawowej opieki lekarskiej;

2)   pielęgniarką;

3)   rodzicami dziecka;

4)   dyrektorem szkoły.


Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę obejmuje:   

1)  czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

2)  prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

3)  doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów;

4)  prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów;

5)  organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

6)  udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego  programu  edukacji zdrowotnej;

7)  udzielanie pomocy przedlekarskiej;

8)  kierowanie badaniami przesiewowymi;

9)  wykonanie i interpretowanie testów przesiewowych;

10) podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia.

Pielęgniarka współpracuje w szczególności z: 

1)   lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej;

2)   lekarzem dentystą;

3)   rodzicami dziecka;

4)   dyrektorem szkoły;

5)   radą  pedagogiczną;

6)    organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Pielęgniarka powiadamia  opiekunów ucznia o: 

1)  terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;

2) możliwościach i sposobie kontaktowania się w związku ze sprawowaną opieką zdrowotną nad uczniami.

Pielęgniarka prowadzi dokumentację medyczną uczniów: 

1)  dokumentacja przechowywana jest przez okres pobierania nauki w danej szkole;

2)  w przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie prawni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia;

3)  po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka przekazuje indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującemu opiekę zdrowotną nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Badania dzieci w ramach podstawowej profilaktycznej opieki zdrowotnej:

1)   lekarskie badania przesiewowe i testy przesiewowe pielęgniarki, polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;

2)  postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe), oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3)  profilaktyczne badania lekarskie (badania bilansowe) w zakresie:

     a)   indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,

     b)   kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i sportu szkolnego,

     c)    zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,

     d)    kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych;

4)  profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną, profilaktykę fluorkową;

5)   udzielanie pomocy przedlekarskiej przez pielęgniarkę w przypadku nagłych zachorowań i urazów;

6)   obowiązkowe szczepienia ochronne.