ŚWIETLICA

 

TUTAJ MIŁO I TWÓRCZO SPĘDZICIE CZAS!

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

od 7:10 do 7:45  i  od 12:30 do 15:30

 

WYCHOWAWCY:

Magdalena Kościelniak

Aneta Pierog

Aleksandra Stanek

Elżbieta Żurek

 

Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.


W świetlicy prowadzone są zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci.


Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa po zajęciach lekcyjnych;

2) organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowe i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;

3) tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci;

4) rozwijanie zainteresowań, wrażliwości i aktywności twórczej uczniów;

5) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno-moralnej poprzez promowanie zdrowego stylu życia;

6) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych na boisku szkolnym i placu zabaw;

7) prowadzenie współpracy z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami celem rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych;

8) integracja społeczności szkolnej.


Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w szkole.

Czas pracy świetlicy określa w danym roku szkolnym dyrektor szkoły, uwzględniając potrzebę zapewnienia opieki dzieciom.


Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach, w których liczba nie przekracza 25 uczniów.


Uczeń jest kwalifikowany i przyjmowany do świetlicy szkolnej corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do końca sierpnia.

  KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica zapewnia opiekę również uczniom, którzy potrzebują jej okazjonalnie.