DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DYWIZJONU 303 W ŚLESZOWICACH 


WSTĘP DO DEKLARACJI

Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

 

PODMIOT:

Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach

Adres korespondencyjny: Śleszowice 166A, 34 - 210 Zembrzyce

Telefon / fax +48 338746327

E-mail: spsleszowice@wp.pl


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: 

spsleszowice.superszkolna.pl 

Data publikacji strony internetowej: 17 listopada 2011 roku

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • filmy publikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • brak opisów zdjęć, zwłaszcza w galeriach.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona spsleszowice.superszkolna.pl  posiada następujące ułatwienia:

  • mapę strony,
  • dobry kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • podświetlane linki,
  • na bieżąco aktualizowane informacje.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 30 marca 2020 r. na podstawie samooceny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły - Katarzyna Targosz

e-mail: spsleszowice@wp.pl

tel. 33 8746327

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Szkoły Podstawowej w Śleszowicach  jest położony w Śleszowicach pod numerem 166A. Przed budynkiem znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych.  Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich tylko na poziomie  parteru (sala rekreacyjna, toaleta, jadalnia z zapleczem do wydawania posiłków, szatnia).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.